اردوی راهیان نور
 
به اطلاع دانش آموزان عزیزی که در اردوی راهیان نور شرکت کرده اند می رساند:
تاریخ رفت : 95/11/08
تاریخ برگشت: 95/11/12
 
 
 
  تصویر گردان