کادر آموزشی دبیرستان دخترانه بوعلی سینا
گروه معارف                                                                   گروه شیمی                            
 1.   سرکار خانم طاهره ناصری                                                       1.  سرکار خانم سلیمیان
 2.  سرکار خانم فاطمه کوهی                                                         2.  سرکار خانم نسرین کاشانی
                                                                                              3.  سرکار خانم ماندانا میرزا
 
گروه ریاضی                                                                  گروه فیزیک
 1. سرکار خانم خدیجه شاهوردی                                                    1.   سرکار خانم پروین گوهری
 2. سرکار خانم فاطمه محمدیها                                                      2.   سرکار خانم گیتی رضایی
 3. سرکار خانم بهنانم                                                                 3.   سرکار خانم شادنیا
 4. سرکار خانم فرزانه چنیده                                                 
 5. سرکار خانم سمان ناهید                                                     
 6. سرکار خانم زائر                                                                   
  زمین شناسی                                                                                گروه زیست
 1. سرکار خانم ضرغام                                                                  1.   سرکار خانم عظیم زاده
                                                                                                                      2.  سرکار خانم قاضی زاده
 
 
گروه عربی                                                                    گروه زبان انگلیسی
 1. سرکار خانم سیده افتخار موسوی زاده                                           1.  سرکار خانم شیرین مجیدی
 2. سرکار خانم مهسا محمدی پور                                                   2.  سرکار خانم شعله تحسری
 3. سرکار خانم غلامرضایی                                                           3.  سرکار خانم طاووس احمدی
 
گروه  ادبیات فارسی                                                        گروه علوم اجتماعی
 1. سرکار خانم افسانه فلاحتی                                                         1.  سرکار خانم بهناز زهی
 2. سرکار خانم صفیه علیا                                                              2.  سرکار خانم نرگس داربر
 3. سرکار خانم الهه موبد
 4. سرکار خانم صادقی
 
گروه تاریخ                                                                    گروه فلسفه و منطق
 1. سرکار خانم سعیده جبلی                                                            1.  سرکار خانم یاسری
 2. سرکار خانم عبدالباقی                                                               2.  سرکار خانم نرگس تقی نژاد
 
  کامپیوتر                                                                        ورزش
 1. سرکار خانم فوزیه شبه                                                              1.  سرکار خانم پوررمضان
 
 
  آمادگی دفاعی
 1. سرکار خانم مجیدی